משקיעים כשירים

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת “משקיע כשיר”, באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

תיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (“משקיע כשיר”), מאפשר ללקוחותינו לענות על ההגדרה “משקיע כשיר”. התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

“משקיע כשיר” לפי הגדרות רשות ניירות ערך – עמידה באחת משלוש חלופות

8 מיליון ש”ח נכסים נזילים
1.2 מיליון ש”ח הכנסה אישית *
או
1.8 מיליון ש”ח הכנסה של התא המשפחתי *
5 מיליון ש”ח נכסים נזילים +
600,000 ש”ח הכנסה אישית *
או
5 מיליון ש”ח נכסים נזילים +
900,000 ש”ח הכנסה של התא המשפחתי *
* בכל אחת מהשנתיים האחרונות.
[1] “נכסים נזילים”- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
[2] “תא משפחתי”- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

אימות עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

על מנת לאמת את עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אנו מציעים שתי אפשרויות:

הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו), כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים.

או

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של פרופימקס, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו”חות למס הכנסה וכיוצא באלו.

  לכבוד

  MHR1 ניהול בע”מ

  הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"
  (משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 )

  על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):
  1. הריני לאשר היותי משקיע כשיר כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כל ול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

  2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

  3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

  4. ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות ה כלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדוייקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

  פרטי המשקיע