הצהרת משקיע כשיר

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

  לכבוד

  MHR1 ניהול בע”מ

  הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"
  (משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 )

  על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):
  1. הריני לאשר היותי משקיע כשיר כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כל ול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

  2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

  3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

  4. ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות ה כלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדוייקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

  פרטי המשקיע


  "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה – 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה
  "נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד – 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
  "תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.